2020: Turistička agencija i kako otvoriti agenciju u BiH

turisticka agencija
Turistička agencija u BiH

Šta je turistička djelatnosti?

Turistička agencija je posebna vrsta poslovnog subjekta uređena kako općim tako i posebnim propisima. Turistička djelatnost, u smislu Zakona o turističkoj djelatnosti je pružanje usluga i posredovanje u turističkom prometu. Turističku djelatnost mogu obavljati pravna i fizička lica koja su registrovana za obavljanje turističke djelatnosti i ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona. Za obavljanje turističke djelatnosti neophodna je registracija, odobrenje nadležne općine, rješenje kojim se utvrđuje da prostor, uređaji i oprema za obavljanje turističke djelatnosti udovoljavaju propisanim uslovima za obavljanje turističke djelatnosti (Pravilnik o minimalno-tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija).

Turistička agencija i uslovi potrebni za obavljanje turističke djelatnosti

Turistička agencija, odnosno djelatnost mora ispunjavati stroge uvjete propisane posebnim zakonima. Naime, pravna i fizička lica koja obavljaju turističku djelatnost, dužna su:

  1. objaviti uslove, sadržaj i cijenu svake pojedine usluge i pridržavati se tih uslova, sadržaja i cijena,
  2. za svaku izvršenu uslugu, korisniku izdati račun, kartu ili potvrdu s brojem kojom se potvrđuje primitak uplate i čuvati kopije tih dokumenata najmanje godinu dana od dana njihovog izdavanja,
  3. u prostorijama gdje se prodaju usluge, voditi knjigu žalbe i u roku od 15 dana odgovoriti na svaki prigovor,
  4. voditi poslovne knjige u skladu sa važećim propisima.

Ko može biti turistički vodič?

Turistički vodič može biti osoba:

  • koja je građanin Federacije i državljanin Bosne i Hercegovine
  • koja ima potpunu poslovnu sposobnost
  • koja ima najmanje srednju stručnu spremu
  • koja poznaje najmanje jedan svjetski jezik
  • kojoj pravomoćnom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena zabrana obavljanja poslova turističkog vodiča
  • položen stručni ispit za turističkog vodiča

Turistička agencija – koji je prvi korak?

Kandidat koji želi polagati stručni ispit za turističkog vodiča nakon objavljenog oglasa o održavanju ispita za turističke vodiče podnosi prijavu Ministarstvu-Ispitnom povjerenstvu, u roku koji će se navesti u oglasu o održavanju ispita. U prijavi Kandidat treba navesti iz kojeg stranog, odnosno kojih stranih jezika želi polagati ispit. Obveze polaganja ispita glede stranih jezika oslobođeni su kandidati koji su stekli zvanje profesora stranog jezika na filozofskom fakultetu, iz jezika za koje su stekli to zvanje. Polaganje stručnog ispita za turističke vodiče obavlja se na način propisan Pravilnikom o stručnom ispitu za turističke vodiče, a prema Programu stručnog ispita za turističke vodiče. Program stručnog ispita za turističke vodiče sastoji se iz općeg, posebnog i praktičnog dijela.

Isaković A./Huskić N.