Advokatska tarifa FBiH – Advokatska – Odvjetnička komora FBiH

Advokatska tarifa FBiH-Odvjetnicka tarifa FBiH

Zbog izuzetne važnosti razumijevanja i sve učestalijih pitanja o načinu obračuna advokatske nagrade u sljedećih par rečenica pojasnit ćemo primjenu Advokatske tarife koja se primjenjuje pred sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine (zvanični naziv Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad advokata).

Osnovna i najvažnija stvar sa kojom svaki klijent treba da bude upoznat jeste da advokat svoju nagradu obračunava u skladu sa Advokatskom tarifom samo u slučaju kada „pismenim ugovorom“ sa svojim klijentom nije dogovorio da će obračunati drugačije. Važno je naglasiti da Advokatska tarifa određuje da se „pismeni ugovor“ smatra i razmjena fax poruke, email-a i dopisa, ukoliko naravno sadrži bitne elemente (konkretan posao, cijenu, prihvat ponude od klijente i itd.).

S toga, ukoliko zaključujete ugovor sa advokatom možete dogovoriti naknadu na osnovu broja utrošenih sati, te istovremeno dogovoriti koliko iznosi nagrada za jedan sat, dok je advokat dužan dati procjenu ukupnog broja sati koji su potrebni da obavi određeni posao. Ukoliko advokat u datom momentu ne može dati prezicnu procjenu broja sati, možete tražiti da odredi gornji limit nagrade na način da se ugovori da „iznos nagrade neće iznositi više od XXX KM“. Na taj način još prije nego što advokat obavi posao i izda račun imate jasnu predstavu i konkretnu „ponudu“, te advokat ne bi trebao obračunati nikakve dodatne nagrade i naknade.

Drugi način ugovoranja naknade/nagrade je određivanje fiksnog iznosa za jedan konkretan posao bez određivanja satnice ili  broja sati. A ukoliko klijent zahtijeva da se određeni poslovi obavljanju u dužem intervalu (nekoliko mjeseci) onda je moguće da se ugovori i tzv. „mjesečni paušal“ koji u osnovi predstavlja fiksni mjesečni iznos za obavljanje više poslova tokom mjeseca.

Gore opisani načini ugovoranja nagrade/naknade su najčešći dok se rjeđe primjenjuje procentualno uvećanja nagrade u odnosu na onu utvrđenu Advokatskom tarifom.

Ukoliko ništa od gore navedenog nije slučaj, odnosno ukoliko ne postoji „pismeni ugovor“ advokat primjenuje advokatsku tarifu. U ovisnosti od vrste predmeta ili postupka, advokatka tarifa određuje različit broj bodova, dok broj bodova zavisi od visine potraživanja.

Ono što svaka stranka treba znati jeste obaveza advokata da na zahtjev stranke sačini pismeni obračun svoje nagrade i svih izdataka koje je imao u postupku. Također, treutna vrijednost jednog boda iznosi 3 KM tako da npr. čl. 2.1. Advokatske tarife propisuje nagradu u visini od 80 bodova za sastav krivične prijave, što bi pomnoženo sa 3 KM iznosilo 240,00 KM. U svakom slučaju, svaka stranka bi trebala prije povjeravanja predmeta advokatu tražiti procjenu visine advokatske nagrade i drugih troškova (taksi, administrativnih troškova i sl.) te na taj način izbjeći naknadne nesuglasice i neugodnosti.

Advokatsku tarifu možete pogledati na stranicama Advokatske komore FBiH ili uraditi download PDF dokumenta sa stranice Općinskog suda u Sarajevu ovdje.

Advokatska kancelarija Huskić