Groblje za ljubimce [5 uvjeta]

Groblje za ljubimce
Isječak iz filma “Pet sematary” za potrebe članka Registracija groblja kućnih ljubimaca

Groblje za ljubimce i registracija groblja kućnih ljubimaca mora se posmatrati u skladu sa odredbama Zakona o veterinarstvu, gdje “neškodljivo uklanjanje životinja” podrazumijeva, između ostalog, i postupak neškodljivog uklanjanja lešina zakopavanjem u groblja za životinje, jame grobnice ili spaljivanjem lešina životinja, čime je evidentno da ovo nije zabranjena djelatnost kao vid obrta ili registrovane djelatnosti društva.

Stoga, najpogodniji način jeste osnivanje obrta ili društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.). Ova djelatnost klasifikovana je pod nazivom pogrebne i srodne djelatnosti, šifra 96.03, ali je neophodno registrovati se i za niz drugih, usko vezanih djelatnosti, kako će ukratko biti obrazloženo u nastavku. Posebno ističemo da se obavljanje ovakvih kategorija djelatnosti mora prijaviti nadležnim ministarstvima, pribaviti posebne dozvole za groblje za ljubimce, što će biti predmet posebne obrade.

Groblje za ljubimce i minimalne djelatnosti prema Klasifikaciji djelatnosti 2010 – KD 2010

96.03 Pogrebne i srodne djelatnosti

Ovaj razred uključuje: ukopavanje i spaljivanje ljudskih ili životinjskih leševa te srodne djelatnosti: – pripremanje mrtvaca za ukopavanje ili spaljivanje, usluge balzamiranja – usluge mrtvozornika – usluge ukopavanja i spaljivanja mrtvaca – iznajmljivanje opremljenog prostora u mrtvačnici iznajmljivanje ili prodaju grobova održavanje grobova i mauzoleja.

Ovaj razred ne uključuje: uređenje groblja (šifra 81.30) vjerske pogrebne usluge (šifra 94.91). Stoga je potrebno registrovati obavljanje i ovih djelatnosti kako bi groblje za ljubimce bilo zakonito registrovano.

81.30 Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja zelenih površina

Ovaj razred uključuje: sadnju, uređenje i održavanje: – parkova i vrtova za: – privatne kude i stambene zgrade – zgrade javne i polujavne namjene (škole, bolnice, administrativne zgrade, crkvene zgrade itd.) – gradske površine (parkovi, zelene površine, groblja itd.) – zelenilo uz saobradajnice (ceste, željezničke i tramvajske pruge, vodene puteve, luke) – industrijske i komercijalne zgrade zelenilo za: – zgrade (krovni vrtovi, fasadno zelenilo, unutrašnji vrtovi itd.) – sportske terene (nogometni i golf tereni), dječija igrališta, površine za sunčanje i ostale rekreativne parkove – stajade i tekude vode (bazeni, promjenljiva vlažna područja, umjetna jezerca, bazeni za plivanje, kanali, vodeni tokovi, sistemi za pročišdavanje kanalizacione vode) sadnju i održavanje biljaka za zaštitu od buke, vjetra, erozije, vidljivosti i blještavila.

Ovaj razred ne uključuje: uzgoj ukrasnih biljaka i drveća za prodaju (šifra 01 i 02) rasadnike drveća, uključujući i rasadnike šumskog drveća (šifra 01.30 i 02.10). Istom šifrom su obuhvaćeni i održavanje zemljišta u dobrom i ekološkom stanju za upotrebu u poljoprivredi (šifra 01.61) građevinske radove za potrebe uređenja i održavanja zelenih površina, te projektiranje zelenih površina (šifra 71.11)

Groblje za ljubimce i uslovi koje mora ispunjavati objekat

Detalji o uvjetima i tehničkim karakteristikama propisani su Pravilnikom o uslovima koje mora ispunjavati objekat i mjesto za sakupljanje i neškodljivo uništavanje životinje lešine, konfiskata i proizvoda životinjskog porijekla namijenjenog utilizaciji i prijevozno sredstvo namijenjeno za njihovo skupljanje i prijevoz FBIH (“Službene novine Federacije BiH” br. 3/19) kojeg je usvojilo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Pojmovima mjesto i  objekat obuhvaćeni su objekti za utilizaciju, kafilerija (spalionica), jama grobnica i groblje za životinje.

Ovim Pravilnikom su do detalja uređeni uslovi koje stočno groblje i kafilerije moraju ispunjavati, kao i groblje za ljubimce, te je za više detalja potrebno isti detaljno izučiti. Najvažnija naredba glasi; „Lešina životinje oboljele od zarazne bolesti moraju se učiniti neškodljivim u objektima za spaljivanje.“

Ugrožavanje okoline i zdravlja ljudi kod registracija groblja kućnih ljubimaca…

Nadalje groblje za ljubimce, prema odredbama člana 5. Pravilnika, objekat stočnog groblja ili jama grobnica mora se graditi na lokaciji na kojoj ne ugrožava zdravlje životinja, javno zdravlje i životnu sredinu i mora zadovoljavati sljedeće uslove:

1. da je izgrađeno van naseljenog mjesta i na području koje urbanističkim planom nije predviđeno za izgradnju stambenih objekata, industrijskih objekata i objekata za proizvodnju, držanje i promet životinja;

2. mora imati prilazni put i da postoji mogućnost ograđivanja tako da je onemogućen prilaz životinjama;

3. na odabranoj lokaciji ne smije ugrožavati životnu sredinu: vodu, vazduh, zemljište, biljke i životinje odnosno mjesta od posebnog javnog interesa;

4. da je dovoljno udaljen od poljoprivrednih površina, farmi, objekata za uzgoj životinja, klaonica, mljekara i drugih objekata za proizvodnju hrane i hrane za životinje;

5. da je lokacija stabilna, ravna do blago nagnuta (2- 5°), da nije podložna poplavama i da se ne nalazi na području s visokim nivoom podzemnih voda, te da je udaljena od vodotoka i vodnih akumulacija, prirodnih izvorišta vode i objekata za snabdijevanje vodom stanovništva.

Na odabir lokacije za izgradnju jame grobnice ili stočnog groblja utiču faktori koji mogu biti pedološki, klimatski i ekološki: flora i fauna, prisustvo izvora i izvorišnih zona, klimatski faktori (padavine, poplave), količine nusproizvoda životinjskog porijekla/životinjskog otpada koje treba zbrinuti, javno zdravlje, raspoloživa i potrebna materijalna sredstva, vlažnost i ocjeditost tla, maksimalni nivo podzemnih voda, udaljenost od vodotokova i vodnih akumulacija, tip i kvalitet zemljišta, pristupačnost i komunikacijska povezanost terena, poroznost i vodopropusnost tla, stabilnost i nagib terena, kulturne navike i običaji lokalnog stanovništva, prisustvo urbanih, poljoprivrednih, industrijskih, zaštićenih i drugih površina koje moraju biti na određenoj udaljenosti od lokacije u skladu sa propisima o građenju, vodama i zaštiti okoline.

Groblje za ljubimce i registracija groblja kućnih ljubimaca podrazumijeva i odabir najbolje lokacije za tu vrstu djelatnosti. Kod odabira lokacije za izgradnju trajnog objekta stočnog groblja i betonske jame grobnice, osim navedenih karakteristika u stavu mora se provesti i geotehničko istraživanje u cilju definisanja neophodnih kvalitativnih karakteristika tla bitnih za projektovanje i izgradnju objekata. Prilikom ovih istraživanja posebnu pažnju treba obratiti na stabilnost terena i njegove hidrogeološke karakteristike kako bi groblje za ljubimce bilo i dugoročno održivo.

Groblje za ljubimce pri izgradnji mora ispuniti minimalne uvjete:

  • da je debljina sloja zemlje kojim je prekriven otpad životinjskog porijekla minimalno 1 metar;
  • da je dubina jame grobnice najmanje 4 do 5 metara, a dno jame grobnice najmanje 1 do 2 metra iznad najvišeg nivoa podzemnih voda;
  • da se bočni zidovi jame grobnice grade od čvrstog materijala i moraju da budu zidani tako da propuštaju tečnost osim ako se gradi jama grobnica potpuno nepropusna od dvostruko armiranog vodonepropusnog betona kvalitete MB 30 (C 25730);
  • da je prostor oko jame grobnice širok najmanje 50 cm i izgrađen od čvrstog materijala s padom prema okolnom terenu;
  • da jama grobnica mora imati gornju ploču od čvrstog materijala s poklopcem koja mora biti uzdignuta od okolnog terena, a poklopac takve konstrukcije da onemogućava izlaženje neprijatnih mirisa i da može da se zaključava.

Groblje za ljubimce, odnosno jama grobnica i stočno groblje moraju biti ograđeni, obilježeni i imati odgovarajući ulaz za prijem vozila i ljudi sa dezinfekcionom barijerom za dezinfekciju točkova i dezinfekciju vozila. Ulaz mora biti kontrolisan na način da se sprječava ulazak neovlaštenih lica i životinja. Objekat mora posjedovati infrastrukturu za čuvanje opreme i dezinfekcionih sredstava kao i natkriven prostor s pripadajućom nepokretnom i pokretnom opremom potrebnom za utvrđivanje uzroka uginuća životinja.

Na lokaciji gdje je izgrađeno grublje za ljubimce mora biti obezbijeđen dovod higijenski ispravne vode za piće i odvod otpadnih voda, u skladu s propisima kojima se uređuje vodoprivreda, odnosno zaštita životne sredine. Dužina i širina jame grobnice određena je prema količini materijala (leševa) za koju je namijenjena, a pri tom se primjenjuju slijedeći parametri koji su definisani samo za nekoliko vrsta životinj-i za leševe brojlera, ćurki, odraslih ovaca i krava i tovljenika- odraslih svinja.

Prilog ovog pravilnika i njegov sastavni dio čini i Grafički prikaz poprečnih presjeka jame i rova za zbrinjavanje leševa uginulih životinja i drugog životinjskog otpada zakopavanjem. Groblje za ljubimce i njegova registracija podrazumijeva provođenje i dodatnih procedura, odobrenja, pribavljanja dokumentacija i uvjerenja tako da gore navedeni prikaz je informativnog karaktera i samo jedan kratki putokaz a nikako pravni savjet.

Napomena; U vrijeme pisanje ovog članka u fazi izrade je i Uredba o upravljanju i održavanju grobalja i obavljanju pogrebnih djelatnosti, na nivou Kantona Sarajevo koje će se odnositi i na groblje za ljubimce.

Autor: Isaković Aida/Huskić Law Office