ISPLATA REGRESA I NAKNADE ZA PREVOZ 2020.

Isplata regresa

Isplata regresa u Republici Srpskoj

Kada je u pitanju isplata regresa za korištenje godišnjeg odmora u Republici Srpskoj, kod mnogih pravnih lica – poslodavaca se javlja nedoumica da li je isti neophodno isplatiti radniku i ako jeste, u kojem iznosu?

Isplata regresa i naknade za prevoz je zakonska obaveza. Naime, obaveza isplate regresa je propisana Zakonom o radu Republike Srpske (Službeni glasnik RS, br. 1/16 i 66/18) u članu 87. stav (2): Radnik ostvaruje pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.

Kako Zakon u daljim odredbama nije specificirao ostale elemente, izuzev prava na regres, tako definirana pravna norma nas upućuje na kolektivni ugovor, koji bi trebao precizirati u kojem iznosu i pod kojim uslovima se regres za korištenje godišnjeg odmora treba isplatiti.

Isplata regresa – koletivni ugovor

Ali kolektivni ugovor za teritoriju Republike Srpske (misleći na opći kolektivni ugovor) do dana pisanja ovog teksta nije donesen (ne postoje onaj koji je trenutno na snazi), te nas ostavlja sa određenom pravnom prazninom kada je u pitanju iznos regresa i mogućnosti načina isplate istog.

Međutim, naš advokatski ured je radeći na potrazi za odgovorom ustanovio da je praksa i mišljenje inspekcijskih organa na tragu; poslodavac je slobodan da samostalno odredi visinu regresa, s tim da je obavezan da ga isplati (ma u kojem iznosu).

Naknada za prevoz u Republici Srpskoj

Slično kao i sa regresom, često se pojavljuje pitanje naknade za prijevoz za uposlenike koje žive udaljeni od radnog mjesta, tj. nisu objektivno u mogućnosti da dolaze pješke na posao.

U skladu sa članom 132. Zakona o radu Republike Srpske poslodavac radniku isplaćuje naknadu troškova prijevoza kod dolaska na posao i povratka s posla, ukoliko prijevoz nije organizovan od strane poslodavca.

Ovdje se ponovo postavlja pitanje koji je to iznos koji se radniku na ime prijevoza kod dolaska na posao i povratka  s posla?

Praksa i mišljenje inspekcijskih organa je to da je poslodavac obavezan radniku, koji živi udaljen od radnog mjesta, isplatiti iznos mjesečne karte za gradski prijevoz.

Isplata regresa u Federaciji BiH

Paralelnim prikazom stanja u FBiH ustanovili bismo da regres, kao ni naknada za prevoz nije zakonska kategorija. Naime, Zakon o radu FBiH (Sl.novine FBiH 26/16 i 89/18 prečišćeni tekst bez odluke Ustavnog suda FBiH) u čl.52.stav (3) određuje; Radnik za vrijeme korištenja godišnjeg odmora ima pravo na naknadu plate, u visini plate koju bi ostvario da je radio. – bez spomena regresa.

Naknada za prevoz u Federaciji BiH

Potpuno je identična situacija i sa isplatom naknade za prevoz na posao – ne postoji niti jedna zakonska odredba koja propisuje ovu kategoriju naknade, dok istovremeno nije na snazi ni ni opći kolektivni ugovor za teritoriju FBiH.

Arifagić N./Huskić Law Office

Regres u FBiH – Regres u Kantonu Sarajevo 2021 – Regres isplata datum – Regres i božićnica