Novi Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo 2016

advokat strategija

Novi Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo objavljen je u “Službenim novinama KS” 20. oktobra 2016.godine a reguliše sva ona pitanja koja su čl. 14. Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju FBiH (“Sl.novine FBiH” 48/16) prepuštena na regulisanje granskim kolektivnim ugovorima, kao što su:

a) Način utvrđivanja plaće i radnog učinka;
b) Način i visinu obračuna povećanja plaće po osnovu:
– otežanih uvjeta za rad
c) naknade plaća za:
– slučaj smrti radnika i članova uže porodice;
– vrijeme odsustva sa rada;
– vrijeme bolesti radnika;
– rad ne terenu;
d) način i visinu utvrđivanja naknade za službeno putovanje;
e) uslove i visinu naknade plaće zbog odsustva sa rada žene za vrijeme trudnoće u slučaju kada ne može biti raspoređena na druge poslove;
f) pravo na otpremninu;

g) naknade za prijevoz sa posla i na posao;
h) uslovi i visina naknade regresa za godišnji odmor

Tekst Novog Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u KS 2016 možete preuzeti klikom ovdje.