Pravilnik o radu poslodavca u FBiH

Otkaz_ugovora_prava_radnika

Iako je ugovor o radu osnovni izvor prava i obaveza u radnom odnosu, poslodavac, kao i zaposlenik dužni su poštovati i odredbe Zakon o radu, kolektivnih ugovora, a svakako i internih akata poslodavca od kojih je među najvažnijima pravilnik o radu.

Šta sve treba sadržavati pravilnik o radu privrednog društva?

Pravilnik o radu jednog društvan u pravilu odnosi se na zaposlenike koji su zaključili ugovor o radu na određeno ili neodređeno vrijeme, s punim, skraćenim ili nepunim radnim vremenom, koji rad obavljaju u prostorijama poslodavca ili na drugom mjestu koje odredi poslodavac. Pravilnik o radu ne bi trebao da se primjenjuje na osobe koje kod poslodavca rade putem agencija za zapošljavanje, kao npr. studentski servis i sl., osim ako se s predmetnim agencijama ne ugovori izričita primjena odredbi pravilnika, odnosno drugih internih akata poslodavca.

Pravilnik treba da se neposredno primjenjuje na sve zaposlenike, osim ako prava i obaveze pojedinog zaposlenika nisu drugačije određena ugovorom o radu te važećim Kolektivnim ugovorom koji se primjenjuje na poslodavca i zaposlenike. Svi zaposlenici se prilikom zapošljavanja, odnosno, potpisivanja odgovarajućeg ugovora o radu, trebaju upoznati s odredbama pravilnika i kolektivnih ugovora. Zaposlenici su dužni pročitati odredbe pravilnika o radu, kao i drugih internih akata poslodavca, a naročito kolektivnog/kolektivnih ugovora, te ukoliko nešto smatraju nejasnim izričito se pismeno očitovati o takvim nejasnoćama, u suprotnom, poslodavac može smatrati da su odredbe citiranih akata razumjeli i prihvatili.

Smatramo da svaki pravilnik o radu jednog društva treba da sadrži i reguliše sljedeća pitanja:

 1. zasnivanje i način zasnivanja radnog odnosa;
 2. vođenje kadrovske evidencije;
 3. probni rad i stručno osposobljavanje;
 4. rad na određeno vrijeme i privremeni premještaj zaposlenika;
 5. pripravnici;
 6. planiranje i ocjena radnog učinka;
 7. zaštita dostojanstva zaposlenika te postupak prilikom prijave nedoličnog ponašanja;
 8. zabrana diskriminacije i mjere zaštite od diskriminacije;
 9. prava i obaveze u radnom odnosu;
 10. povreda obaveza iz radnog odnosa;
 11. prestanak ugovora o radu;
 12. organizacija rada, radno vrijeme, preraspodjela radnog vremena;
 13. dnevni, sedmični i godišnji odmori;
 14. slobodni dani i plaćeni dopust;
 15. izostanak s posla zbog zdravstvenog stanja;
 16. porodiljski dopust;
 17. plaće i naknade, dodaci na plaću i prigodne isplate, te ostale naknade;
 18. zaštita zdravlja i života zaposlenika;
 19. zaštita prava zaposlenika;
 20. naknada štete;
 21. izumi i autorska prava;
 22. poslovna tajna;
 23. zakonska i ugovorna zabrana utakmice;
 24. disciplinska i materijalna odgovornost zaposlenika
 25. ostale kao i prijelazne i završne odredbe.

Advokatski ured Huskić

Sarajevo, juli 2014.