Osnivanje predstavništva u BiH

Predstavnistvo_representative office

Odluka o osnivanju i radu predstavništva stranih lica u BiH (2003.godine) reguliše aktivnosti, uslove i način otvaranja i rada predstavništava stranih lica u BiH.

Odlukom je, između ostaloga, propisano da predstavništvo obavlja aktivnosti istraživanja tržišta, propagandne i informativne poslove, te predstavlja osnivača. Također, predviđeno je da predstavništva stranih avioprevoznika mogu vršiti prodaju prijevoznih dokumenata u skladu sa međunarodnim ugovorima i međunarodnim konvencijama koje je zaključila ili kojim je pristupila BiH.

Porezne obveze predstavništva treba promatrati kroz činjenicu da predstavništvo nema svojstvo pravnog lica. Stoga, kako prestavništvo nema svojstvo pravnog lica i ne može ostvarivati dobit, to predstavništvo nije obveznik poreza, već osnivač, a način na koji bi se plaćao porez na dobit (samo kod predstavništava koja prodaju karte jer na taj način stiču dobit) ovisi od odredbi Ugovora o oslobađanju od dvostrukog oporezivanja.

Svako predstavništva u BiH bi trebalo da ima otvoren nerezidentni račun na koji osnivač predstavništva uplaćuje sredstva kako bi predstavništvo moglo obavljati svoje aktivnosti, isplaćivati plate, plaćati doprinose za zaposlene i slično.

Što se tiče otvaranja računa za polaganje novca od prodaje prijevoznih dokumenata,  predstavništvo može, ukoliko ima otvoren nerezidentni račun kod određenih banaka, otvoriti u okviru tog računa podračun, uz prilaganje odgovarajućih dokumenata, na koji će se podračun uplaćivati novac od prodaje karata (jedini slučaju u kojem predstavništva i ostvaruje prihode, ali samo kao posrednici zbog čega je potrebna uplata na poseban račun).

Advokatski ured Huskić

Sarajevo, maj 2014.