Zakon o radu FBiH 2018 prečišćeni tekst (26/2016 i 89/2018)

Šta donose izmjene Zakona o radu FBiH iz 2018.godine

Zakon o radu FBiH 2018 prečišćeni tekst

Zakon o radu FBiH 2018 prečišćeni tekst, odnosno izvorni Zakono o radu FBiH objavljen je u “Sl.novinama FBiH” br. 26/16, dana 6.4.2016.godine a isti je stupio na snagu 14.4.2016.godine. Izmjene Zakona o radu objavljene su u “Sl.novinama FBiH” br. 89/18, dana 9.11.2018.g. istupile na snagu 17.11.2018.g.

Ovo je link za preuzimanje teksta Zakon o radu FBiH 2018 prečišćeni tekst.

Počev od 14.4.2016. prestao je važiti Zakon o radu iz 1999.godine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 43/99,32/00 i 29/03)

U nastavku je sadržaj priloženog prečišćenog teksta:

 • I. OSNOVNE ODREDBE
 • II. ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O RADU
 • III. OBRAZOVANJE, OSPOSOBLJAVANJE I
 • USAVRŠAVANJE ZA RAD
 • IV. RADNO VRIJEME
 • V. ODMORI I ODSUSTVA
 • VI. ZAŠTITA RADNIKA
 • VII. PLAĆA I NAKNADA PLAĆE
 • VIII. IZUMI, PREDMETI INDUSTRIJSKOG DIZAJNA I
 • TEHNIČKA UNAPREĐENJA RADNIKA
 • IX. ZABRANA TAKMIČENJA RADNIKA SA POSLODAVCEM
 • X. NAKNADA ŠTETE
 • XI. PRESTANAK UGOVORA O RADU
 • XII. OSTVARIVANJE PRAVA I OBAVEZA IZ RADNOG ODNOSA
 • XIV. SUDJELOVANJE RADNIKA U ODLUČIVANJU VIJEĆE ZAPOSLENIKA
 • XVI. KOLEKTIVNI UGOVORI
 • XVII. MIRNO RJEŠAVANJE KOLEKTIVNIH RADNIH SPOROVA
 • XVIII. ŠTRAJK
 • XIX. EKONOMSKO-SOCIJALNO VIJEĆE
 • XX. NADZOR NAD PRIMJENOM PROPISA O RADU
 • XXI. POSEBNE ODREDBE
 • XXII. KAZNENE ODREDBE
 • XXIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Advokat u Sarajevu
Advokatski ured Sarajevo
Advokat za radno pravo
Advokat za otkaz ugovora o radu
Advokat za radno pravo u Sarajevu
Žalba na otkaz ugovora o radu
Kako se žaliti na otkaz ugovora o radu