Legalizacija objekata 2012–>

Legalizacija objekata

LEGALIZACIJA OBJEKATA rokovi i osnov

Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo od 18.07.2012.godine produžen je rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje, kao i građevina privremenog karaktera. Odlukom su obuhvaćeni svi objekti koji su izgrađeni do 30.06.2012., dok za objekte čija je izgradnja započeta do 30.06.2012. vrijede posebni uslovi.

LEGALIZACIJA OBJEKATA – propušteni rokovi!

Svi zahtjevi za donošenje naknadnih odobrenja za građenje, odnosno rješenja o naknadnoj urbanističkoj saglasnosti (urbanistička, građevinska i upotrebna dozvola) mogu se podnijeti najkasnije do 31. decembra 2012.godine.

U pogledu legalizacija objekata i korisnika koji nisu uspjeli na vrijeme podnijeti zahtjeve za legalizaciju bitno je naglasiti da nadležne općinske službe vrše redovno objavljivanje poziva za predaju zahtjeva za legalizaciju objekata. Većina nadležnih općinskih službi javno online objavljuje uvjete, rokove, potrebnu dokumentaciju, takse, troškove i usvojene regulacione planove za pojedina područja za koja je moguće predati zahtjeve. Za legalizaciju objekata, ako ste i propustili sve rokove, može biti od odlučne važnosti regulacioni plan za tu regiju, odnosno plan općine da ubudućnosti vrši izmjene i dopune regulacionih planova. Stoga, postoji mogućnost za legalizaciju objekata i način da se pristupi i započne postupak iniciranja i izmjene regulacionog plana.

LEGALIZACIJA OBJEKATA?

Suština postupka je da svaki izgrađeni, nadograđeni, pregrađeni, rekonstruisani ili na drugi način “izgrađeni i dorađeni” objekti bez prethodno provedene redovne procedure postanu “legalni” – vidljivi u svim javnim registrima (zemljišnim knjigama i katastru). Legalizacija objekata je važna kod zakonitih priključaka na mreža svih dobavljača, ali mnogo važnije i kod podjele imovine, nasljeđivanja, zalaganja prilikom potpisivanja hipotekarnih kredita ali i kod eksproprijacija (samo legalizovani objekti dobivaju punu naknadu) ili kod refundiranja troškova prilikom prirodnih nepogoda (npr.poplava). Legalizacija objekata bilo kojeg tipa (stambenog, poslovnog, pomoćnog itd.) zahtijeva višemjesečnu proceduru pripreme tehničke, projektne, vlasničke i druge stručne dokumentacije, ali suštinski jača poziciju stvarnog vlasnika i to je jedini način da vanknjižni vlasnik bude stvarni vlasnik zaštićen u skladu sa najvišim standardima ljudskih prava i sloboda – pravom na imovinu.

Advokatska kancelarija Huskić