Popunjavanje bjanko mjenice

Advokatski ured Huskic - popunjavanje bjanko mjenice

Popunjavanje bjanko mjenice se obavlja u skladu sa osnovnim principima o kojima je bilo riječi u prethodnim člancima, kao i mjeničnom sporazumu – mjeničnoj izjavi, važno je da se sljedeći bitniji elementi unesu u bjanko mjenicu prije prezentiranja iste:

Mjesto i vrijeme izdavanja mjenice

Među dva najvažnija elemente bez kojih ne možemo ni razmišljati o prezentiranju mjenice na naplatu. Mjenica je punovažna samo ako je upisano mjesto izdavanja, te nije važno da li je to istinito mjesto izdavanja. Kao mjesto se mora navesti službeni naziv tog mjesta. Ako mjesto izdavanja nije navedeno u mjenici smatra se da je mjenica izdata u mjestu koje je upisano kao mjesto trasata. Ako nema ni tog upisanog mjesta mjenica je nevažeća. U nedostatku podataka o mjestu trasata koristiti i unijeti podatke sa mjenične izjave.

Popunjavanje bjanko mjenice i datum izdavanja mjenice se, u pravilu, upisuje na način dao se mjeseci upisuje slovima, a ostali dio u brojevima. U praksi ne postoji problem ukoliko su svi elementi datuma upisani slovima.

Popunjavanje bjanko mjenice i mjenični iznos

Dug mora biti zapisan u novčanoj vrijednosti na mjenici, na bilo koju vrstu novca. Međutim, u trenutku plaćanja dužnik plaća onaj iznos naznačen na mjenici i samo ukoliko to nije protivno propisima o deviznom poslovanju.

Kao vrijednost se može upisati samo glavnica duga, ili pripisati uz glavnicu kamate, troškove i razne provizije. Bitno je napomenuti da „kamate“ podrazumijevaju ugovorene kamate a ne zakonske zatezne propisana Zakonom o visini stope zatezne kamate. Svakako se u izvršnom postupku na naznačeni iznos koji može uključiti glavnicu, kamate i troškove mogu tražiti zakonske zatezne kamate (naravno, ovo radimo u slučaju da je naplata prezentiranjem mjenice bila bezuspješna).

Dospjelost i popunjavanje bjanko mjenice

Kod dospjelosti bitno je utvrditi dan kada vjerovnik ima pravo prezentirati mjenicu dužniku radi naplate. Dospjelost se može utvrditi na jedan od sljedećih načina:

  • Ako dospjelost nije utvrđena na mjenici to znači da je prostor gdje se upisuje dospjelost ostao nepopunjen. Prema Zakonu o mjenici u takvom slučaju je riječ o  mjenica „po viđenju“ što znači da vjerovnik može prezentirati mjenicu bilo koji radni dan u roku od godine dana od izdavanja mjenice.
  • Dospjelost po viđenju se određuje na način da se upiše „po viđenju“ i u tom slučaju prema istoj se treba odnositi kao u prvom primjeru.
  • Dospjelost može biti označena tačno određenim danom na način da se upiše određeni datum, i to je tzv. koledarska mjenica.
  • Dospjelost može biti utvrđena na određeno vrijeme po viđenju, npr. „deset dana po viđenju”.
  • Dospjelost se može utvrditi i na određeno vrijeme od dana izdavanja, npr.“deset mjeseci nakon izdavanja“.

U praksi vjerovnici najčešće koriste koledarsku mjenicu obzirom da dan prezentiranja unesu kao dana dospjelosti mjenice. Međutim, ukoliko se mjenica šalje poštom na naplatu bolje je izbjeći unošenje istog datuma.

Klauzula „po naredbi“ i „ne po naredbi“ i popunjavanje bjanko mjenice

Ova klauzula „po naredbi“ znači uputu koju trasant izdaje trasatu da za tu mjenicu plati vjerovniku iznos koji je naznačen u mjenici. To znači da je takva mjenica prenosiva indosamentom. Međutim, ako trasant unese klauzulu „ne po naredbi“ onda trasat mora za takvu mjenicu isplatiti direktno remitentu, a ne osobi koa bi po naredbi remitenta donijela mjenicu na naplatu – znači ovaku mjenicu nije dozvoljeno indosirati, to je tzv. rekta mjenica (ne može se korisiti kao sredstvo plaćanja).

Remitent

Iza riječi „po naredbi“ upisuje se mjenični vjerovnik-remitent, koji je imatelj mjenice, odnosno njen vlasnik. U slučaju da nije upisana klauzula „ne po naredbi“ on njome može slobodno raspolagati i koristiti je kao sredstvo plaćanja svojih obaveze.  Za upis remitenta dovoljan je upis tačnog naziva privrednog društvo, odnosno fizičke osobe. U osnovi bitno je upisati tačan naziv društva onako kako je registrovano u sudskom registru (skrećeni naziv).

Trasat

Ovo je bitan element za trasiranu mjenicu. Samim upisom imena trasata na mjenični obrazac trasat nije obavezan da isplati mjeničnu svotu. U svakom slučaju, obaveza je remitenta da prezentira mjenicu trasatu, bilo da je riječ o naplati ili akceptiranju. Kod upisa trasata navodi se tačan naziv (upisan u sudski registar), adresa, ID, odnosno ime i prezime i JMB. Tek akceptiranjem mjenice od strane trasata isti postaje glavni dužnik prema vjerovniku – remitentu.

Domicilna klauzula

Podrazumijeva osobu koja nastupa kao punomoćnik trasata (upisuje se uz riječ „plaćanje…“), te u većini slučajeva je to banka. Ovu klauzulu obično unosi trasant, a domiciliat isplaćuje remitentu u ime i za račun trasata, odnosno akcepta, mjenični iznos. Ako mjenica ne sadrzi domiciliat onda se naplata mjenice potražuje direktno od trasata.

Akceptiranje mjenice

Po najjednostavnijoj definicije; to je preuzimanje obaveze trasata da remitentu plati trasantov dug. Akcept se obavlja na način da trasat potpiše mjenicu na predviđenom mjestu. Akcept se može dati prije predaje mjenice remitentu ili nakon predaj mjenice stim da remitent u tom slučaju mora prezentirati trasatu mjenicu na akcept. Trasat se potpisuje vlastoručno, u slučaju privrednog društva potpisuje zakonski zastupnik.

Akcept je moguć i na poleđini mjenice ali je isti punovažan samo ako je uz potpis navedeno da se potpisuje kao akceptant, u suprotnom smatra se da je to potpis indosanta. Akcept se smatra jednim od najbitnijih postupaka u postupku naplate mjenice, te kao takav mora biti bezuvjetan.

Avaliranje mjenice

Ukratko rečeno; aval je mjenično jemstvo. To je pismena izjava osobe (ne smije biti trasant ili trasat) kojom jamči bilo za jednog ili više potpisinika mjenice.

U pravilu, svaka osoba koja se potpiše na licu mjenice je avalista, te ukoliko se ne može utvrditi za koga jamči, u skladu sa Zakonom, smatra se da je dato jemstvo za trasanta.

Avalista može ograničiti svoje jemstvo uz sami potpis, ali najčešće u praksi to je jemstvo na isplatu cjelokupne svote.

Postoje slučajevi kada se avalista potpisuje i na poleđini mjenice, ali isto je jako rizično jer se može smatrati da je riječ o indosiranju, osim ukoliko je izričito navedeno da se ipak radi o jemstvu.

Praktičan savjet: prije popunjavanja bjanko mjenice obavezeno fotokopirajte mjenični blanket, popunite fotokopirani primjerak i tek onda unesite obavezne elemente u mjenicu. Na ovaj način izbjegavate pravljenje većih grešaka i uništavanje mjenice.

 

Advokatski ured Huskić

Sarajevo, oktobra 2012.