PRIMJER POPUNJENE MJENICE – [5 PRIKAZA]

U nastavku ovog članka ponudit ćemo Vam pet najčešćih primjera mjenice, popunjene sa uputama direktno unesenim u mjenicu. Upute su informativnog karaktera, u pravnom prometu se mora obratiti pažnja na ispravan unos podataka, datuma, slovnih oznaka, valuta itd. Primjer popunjene mjenice je ogledni i može biti podložan greškama.


1. PRIMJER POPUNJENE BJANKO MJENICE

U pravnom prometu najčešća je naravno bjanko mjenica, o kojoj smo detaljno pisali u ranijim objavama – detaljno ovdje.

Blanko (bjanko) mjenica postoji u slučaju kada izdavatelj ne popuni sve bitne elemente u trenutku izdavanja mjenice. Na takvu mjenicu izdavatelj stavlja samo potpis i podatke (ime i prezime, adresu i JMB ).

primjer popunjene mjenice

2. PRIMJER POPUNJENE MJENICE PO VIĐENJU

Smatra se mjenicom na kojoj je način dospijeća obveze označen riječima “po viđenju” ili nikako nije unesen, što znači da mjenična obveza dospijeva onda kada se podnese na plaćanje – najkasnije u roku od godinu dana od izdavanja. Primjer popunjene mjenice po viđenju bez unošenje dospijeća.

Primjer popunjene mjenice po viđenju;

primjer popunjene mjenice

3. PRIMJER POPUNJENE MJENICE SA DJELIMIČNIM AVALOM

Ukratko rečeno; aval je mjenično jemstvo. To je pismena izjava osobe (ne smije biti trasant ili trasat) kojom jamči bilo za jednog ili više potpisinika mjenice.

U pravilu, svaka osoba koja se potpiše na licu mjenice je avalista, te ukoliko se ne može utvrditi za koga jamči, u skladu sa Zakonom, smatra se da je dato jemstvo za trasanta.

Primjer popunjene mjenice gdje avalista može ograničiti svoje jemstvo uz sami potpis, ali najčešće u praksi to je jemstvo na isplatu cjelokupne svote.

Postoje slučajevi kada se avalista potpisuje i na poleđini mjenice, ali isto je jako rizično jer se može smatrati da je riječ o indosiranju, osim ukoliko je izričito navedeno da se ipak radi o jemstvu.

  • Iz prakse o avalisti:

Mjenicu može potpisati u ime i račun drugog, samo lice koje ima specijalnu punomoć i to tako što će na mjenici  staviti napomenu da mjenicu potpisuje za lice koje u mjenici označava kao obveznika. Ako punomoćnik tako ne postupi, smatra se da mjenicu potpisuje u svoje ime i postaje dužnik mjenične obaveze.

Osoba koja se na licu mjenice potpisala bez oznake za koga jamči, smatra se avalistom izdavaoca mjenice i njena je obaveza punovažna i kada je obaveza lica za koje jamči noštava iz ma kog razloga, osim zbog formalnog nedostatka.

(Presuda Vrhovnog suda BiH, broj Pž. 288/84 od 14.12.1984. godine)

Primjer popunjene mjenice djelimičnim avalom;

primjer popunjene mjenice

4. PRIMJER POPUNJENE MJENICE SA OBAVEZOM U STRANOJ VALUTI PLATIVOJ U KM – DOMAĆOJ VALUTI

Primjer popunjene mjenice sa obavezom u stranoj valuti je odraz proizvoljnog unošenja podataka, trebate provjeriti stvarno stanje i poslovni odnos učesnika u prometu.

Dug mora biti upisan u novčanoj vrijednosti na mjenici, na bilo koju vrstu novca. Međutim, u trenutku plaćanja dužnik plaća onaj iznos naznačen na mjenici i samo ukoliko to nije protivno propisima o deviznom poslovanju.

Kao vrijednost se može upisati samo glavnica duga, ili pripisati uz glavnicu kamate, troškove i razne provizije. Bitno je napomenuti da „kamate“ podrazumijevaju ugovorene kamate a ne zakonske zatezne propisana Zakonom o visini stope zatezne kamate. Svakako se u izvršnom postupku na naznačeni iznos koji može uključiti glavnicu, kamate i troškove mogu tražiti zakonske zatezne kamate (naravno, ovo radimo u slučaju da je naplata prezentiranjem mjenice bila bezuspješna). Primjer popunjene mjenice sa obavezom u stranoj valuti;

primjer popunjene mjenice

5. PRIMJER POPUNJENE MJENICE SA DJELIMIČNIM AKCEPTOM


Akceptiranje je po najjednostavnijoj definiciji; preuzimanje obaveze trasata da remitentu plati trasantov dug. Akcept se obavlja na način da trasat potpiše mjenicu na predviđenom mjestu. Akcept se može dati prije predaje mjenice remitentu ili nakon predaj mjenice stim da remitent u tom slučaju mora prezentirati trasatu mjenicu na akcept. Trasat se potpisuje vlastoručno, u slučaju privrednog društva potpisuje zakonski zastupnik.

Primjer popunjene mjenice sa djelimičnim akceptom je moguć i na poleđini mjenice ali je isti punovažan samo ako je uz potpis navedeno da se potpisuje kao akceptant, u suprotnom smatra se da je to potpis indosanta. Akcept se smatra jednim od najbitnijih postupaka u postupku naplate mjenice, te kao takav mora biti bezuvjetan. Primjer popunjene mjenice sa djelimičnim akceptom ispod:

primjer popunjene mjenice

Gdje kupiti mjenice u sarajevu

Mjenice u Sarajevu možete kupiti u poslovnicama agencije FIA – na ovom linku su adrese poslovnica. Na navedenom linku su adrese agencije i u drugim gradovima FBiH;

Mjenica za kredit u praksi;

Mjenica bez protesta i praksa: “Naknadno i nezakonito unošenje odredbe „bez protesta“ na mjenicu imalo je svoje uzroke u sljedećem. Kako je tužitelj posljednju uplatu po ugovoru o zajmu izvršio u martu 2010. godine, te kako je prenos potraživanja sa xxx Leasing na tuženog izvršen u junu 2011. godine, a na šta će se tužitelj naknadno posebno osvrnuti, te kako od marta 2010. godine pa sve do 7.3.2014. godine po proteku pet godina tuženi nije uradio ništa kako bi naplatio svoje potraživanje, postao je svjestan nemogućnosti naplate istog. Tako se tuženi, svjestan zastare potraživanja odlučuje na nezakonito popunjavanje mjenice, dodavanjem odredbe „bez protesta“, te podnošenje istih na naplatu, a koje mjenice su u zastari.

Ovakvim svojim postupanjem tuženi je, osim što je postupio protivno već navedenim odredbama Zakona o mjenici FBIH, to je i postupio protivno načelu savjesnosti i poštenja u ostvarivanju mjeničnog potraživanja. Nesavjesno postupanje ogleda se u činjenici da je nezakonito unio odredbu „bez protesta“, da nije dostavio izvod otvorenih stavki na dan podnošenja mjenice na naplatu, niti je dostavio mjenicu na izjašnjenje tužitelju, a uz to je svjesno postupao u zastari, što je bio i osnovni razlog ovakvih njegovih radnji….” [Primjer popunjene mjenice u ovom sudskom predmetu ne možemo prikazati.]

Čak i ako bi se mjenice posmatrale kao mjenice „bez protesta“, to su i u tom slučaju protekli rokovi za naplatu po istima, odnosno iste se imaju smatrati zastarjelim, a isto je regulisano članom 80. stav 2. Zakona o mjenici FBIH, a Vrhovni sud je u predmetu broj 64 0 I 018840 14 Rev, presudom od 29. januara 2015. godine, primjenio materijalno pravo upravo na taj način navodeći:

Odredba člana 80. stav 2. Zakona o mjenici (…) propisuje da mjeničnopravni zahtjevi imatelja mjenice protiv indosanta i trasanta zastaruju za godinu dana od dna pravodobno podignutog protesta, a ako se u mjenici nalazi odredba „bez protesta“ onda od dospjelosti.

Dakle, ima se zaključiti da je u svakom slučaju ključno pitanje za zakonitost mjenica, odnosno odlučna činjenica zapravo momenat dospijeća, odnosno nastupanja zastare predmetnih mjenica, a što je drugostepeni sud u svom postupku potpuno paušalno utvrdio, prihvatajući bez ikakvog osnova žalbene navode da je mjenica dospjela 7.3.2014. godine, čak sedam godina od dana izdavanja iste, iako su rokovi zastare godinu dana od izdavanja (odnosno od dospjelosti iste). Ovakvo pogrešno pravno shvatanje suda produbljuje pravnu nesigurnost i predstavlja osnov za narušavanje dobrih poslovnih običaja. Naime, dobija se utisak da bi sud mjenicu ocijenio zakonitom i naplaćenom u roku da je podnešena i 20 godina nakon izdavanja, odnosno od dospjelosti obaveze, što je protivno odredbama čl.364. ZOO-a. [Primjer popunjene mjenice u ovom sudskom predmetu ne možemo prikazati.]

Važno je imati na umu da je cjelokupno potraživanje iz predmetnog ugovora o zajmu dospjelo 10.1.2012. godine, što proizilazi iz ugovora a što je i tuženi potvrdio svojim dopisom od 27.12.2013. godine, pa je mjenica i potraživanje iz mjenice, ako se primjeni i član 80. Zakona o mjenici FBIH, u zastari od 10.1.2013. godine, dok je mjenica i u ovom slučaju podnešena nakon više od godinu dana, što drugostepeni sud zanemaruje i ni na koji način ne obrazlaže. [Primjer popunjene mjenice u ovom predmetu ne možemo prikazati.]

Nadalje, što se tiče računovodstveno finansijskih nedostataka mjenice, iz vještačenja i primjene Zakona o obligacionim odnosima FBIH, proizilazi da mjenica nije popunjena u skladu sa propisima, odnosno ne odgovara stvarnim iznosima dospjelih potraživanja shodno predmetnom ugovoru, a što je za posljedicu imalo neposrednu štetu za tužitelja, odnosno neosnovano sticanje koristi podnošenjem mjenica na naplatu, i to u utvrđenom iznosu od 6.450,40 KM. Tako iz nalaza i mišljenja vještaka proizilazi da je tuženi nezakonito postupio kada je obračunao kamatu u glavni dug a potom na cjelokupan iznos zaračunao i zakonsku zateznu kamatu. Drugostepeni sud ovdje je propustio primjeniti član 400. u vezi sa članom 279. Zakona o obligacionim odnosima, koji zabranjuje zaračunavanje kamate na kamatu. [Primjer popunjene mjenice u ovom sudskom predmetu ne možemo prikazati.]

Drugostepeni sud je i prilikom odlučivanja o žalbenim razlozima tuženog koji su se ticali legitimacije tuženog kada je u pitanju „preuzimanje ugovora o zajmu i mjenice“ postupio pogrešno nepravilno primjenjujući materijalno pravo. Naime, u prvostepenom postupku je nesporno utvrđeno pravilnom primjenom materijalnog prava da je prigovor u odnosu na isto osnovan, a isto obzirom na sljedeće činjenice;

U pogledu prednje navedenog, drugostepeni sud je neosnovano i protivno pozitivno pravnim propisima prihvatio prigovore tuženog kada je u pitanju prenos, odnosno ustupanje ugovora, odnosno potraživanja. Naime, iz dopisa Agencije za bankarstvo FBIH od proizilazi da je tuženi preuzeo sva potraživanja, što ne podrazumijeva i nikako ne smije značiti preuzimanje ugovora, a iz razloga što nisu ispunjeni uslovi dati odredbama člana 146. i člana 436. Zakona o obligacionim odnosima, o kojima drugostepeni sud opet nije vodio računa i propustio ih je primijeniti. Naprotiv, tuženi je preuzeo dospjelo potraživanje prema tužitelju na dan 23.6.2011. godine. [Primjer popunjene mjenice u ovom sudskom predmetu ne možemo prikazati.]

Drugostepeni sud je propustio postupiti i po odredbama čl. 109. i 110. ZOO jer je evidentno da su predmetne mjenice popunjene na način opisan i podnesene na naplatu i ništave, što sud nije imao u vidu prilikom razmatranje žalbi.”


Primjer popunjene mjenice, odnosno gore navedeni primjeri i praksa su informativnog karaktera. Potpis na mjenici kao i mjenica bez protesta i njeno popunjavanje i naplatu treba provesti u skladu sa zakonom.

Gdje kupiti mjenice u Sarajevu – Mjenice za kredit – Bjanko mjenica primjer popunjavanje – Potpis na mjenici – Mjenica značenje – Mjenica zastara – Mjenica bez protesta – Protest mjenice postupak – Banka kredit kalkulator mjenica