PRIMJER POPUNJENE MJENICE – 5 PRIKAZA

U nastavku ovog članka ponudit ćemo Vam pet najčešćih primjera mjenice, popunjene sa uputama direktno unesenim u mjenicu. Upute su informativnog karaktera, u pravnom prometu se mora obratiti pažnja na ispravan unos podataka, datuma, slovnih oznaka, valuta itd. Primjer popunjene mjenice je ogledni i može biti podložan greškama.


1. PRIMJER BJANKO MJENICE

U pravnom prometu najčešća je naravno bjanko mjenica, o kojoj smo detaljno pisali u ranijim objavama – detaljno ovdje.

Blanko (bjanko) mjenica postoji u slučaju kada izdavatelj ne popuni sve bitne elemente u trenutku izdavanja mjenice. Na takvu mjenicu izdavatelj stavlja samo potpis i podatke (ime i prezime, adresu i JMB ).

primjer popunjene mjenice

2. PRIMJER MJENICA PO VIĐENJU

Smatra se mjenicom na kojoj je način dospijeća obveze označen riječima “po viđenju” ili nikako nije unesen, što znači da mjenična obveza dospijeva onda kada se podnese na plaćanje – najkasnije u roku od godinu dana od izdavanja. Primjer popunjene mjenice po viđenju bez unošenje dospijeća.

primjer popunjene mjenice

3. PRIMJER MJENICA SA DJELIMIČNIM AVALOM

Ukratko rečeno; aval je mjenično jemstvo. To je pismena izjava osobe (ne smije biti trasant ili trasat) kojom jamči bilo za jednog ili više potpisinika mjenice.

U pravilu, svaka osoba koja se potpiše na licu mjenice je avalista, te ukoliko se ne može utvrditi za koga jamči, u skladu sa Zakonom, smatra se da je dato jemstvo za trasanta.

Primjer popunjene mjenice gdje avalista može ograničiti svoje jemstvo uz sami potpis, ali najčešće u praksi to je jemstvo na isplatu cjelokupne svote.

Postoje slučajevi kada se avalista potpisuje i na poleđini mjenice, ali isto je jako rizično jer se može smatrati da je riječ o indosiranju, osim ukoliko je izričito navedeno da se ipak radi o jemstvu.

  • Iz prakse o avalisti:

Mjenicu može potpisati u ime i račun drugog, samo lice koje ima specijalnu punomoć i to tako što će na mjenici  staviti napomenu da mjenicu potpisuje za lice koje u mjenici označava kao obveznika. Ako punomoćnik tako ne postupi, smatra se da mjenicu potpisuje u svoje ime i postaje dužnik mjenične obaveze.

Osoba koja se na licu mjenice potpisala bez oznake za koga jamči, smatra se avalistom izdavaoca mjenice i njena je obaveza punovažna i kada je obaveza lica za koje jamči noštava iz ma kog razloga, osim zbog formalnog nedostatka.

(Presuda Vrhovnog suda BiH, broj Pž. 288/84 od 14.12.1984. godine)

primjer popunjene mjenice

4. PRIMJER MJENICA SA OBAVEZOM U STRANOJ VALUTI PLATIVOJ U KM – DOMAĆOJ VALUTI

Primjer popunjene mjenice sa obavezom u stranoj valuti je odraz proizvoljnog unošenja podataka, trebate provjeriti stvarno stanje i poslovni odnos učesnika u prometu.

Dug mora biti upisan u novčanoj vrijednosti na mjenici, na bilo koju vrstu novca. Međutim, u trenutku plaćanja dužnik plaća onaj iznos naznačen na mjenici i samo ukoliko to nije protivno propisima o deviznom poslovanju.

Kao vrijednost se može upisati samo glavnica duga, ili pripisati uz glavnicu kamate, troškove i razne provizije. Bitno je napomenuti da „kamate“ podrazumijevaju ugovorene kamate a ne zakonske zatezne propisana Zakonom o visini stope zatezne kamate. Svakako se u izvršnom postupku na naznačeni iznos koji može uključiti glavnicu, kamate i troškove mogu tražiti zakonske zatezne kamate (naravno, ovo radimo u slučaju da je naplata prezentiranjem mjenice bila bezuspješna).

primjer popunjene mjenice

5. PRIMJER MJENICA SA DJELIMIČNIM AKCEPTOM


Akceptiranje je po najjednostavnijoj definiciji; preuzimanje obaveze trasata da remitentu plati trasantov dug. Akcept se obavlja na način da trasat potpiše mjenicu na predviđenom mjestu. Akcept se može dati prije predaje mjenice remitentu ili nakon predaj mjenice stim da remitent u tom slučaju mora prezentirati trasatu mjenicu na akcept. Trasat se potpisuje vlastoručno, u slučaju privrednog društva potpisuje zakonski zastupnik.

Primjer popunjene mjenice sa djelimičnim akceptom je moguć i na poleđini mjenice ali je isti punovažan samo ako je uz potpis navedeno da se potpisuje kao akceptant, u suprotnom smatra se da je to potpis indosanta. Akcept se smatra jednim od najbitnijih postupaka u postupku naplate mjenice, te kao takav mora biti bezuvjetan.

primjer popunjene mjenice

Gdje kupiti mjenice u Sarajevu – Mjenice za kredit – Bjanko mjenica primjer popunjavanje – Potpis na mjenici – Mjenica značenje – Mjenica zastara – Mjenica bez protesta – Protest mjenice postupak – Banka kredit kalkulator mjenica